Verenigingsleven blijft somber over financiële pla...

"Donkere besparingswolken hangen op alle niveaus"

Het Vlaamse verenigingsnetwerk 'de Verenigde Verenigingen' is teleurgesteld dat de Vlaamse regering geen bijkomende details over het financiële plaatje heeft bekend gemaakt. De onrust is hierdoor niet weggenomen. Het verenigingsnetwerk is wel tevreden dat de Vlaamse regering vandaag in het Vlaams parlement overleg heeft aangekondigd met het verenigingsleven over haar budgettaire plannen en neemt graag die uitgestoken hand aan.

Deze ochtend publiceerde De Standaard een nieuw besparingscijfer. Volgens de krant zal de inspanning die verenigingen moeten leveren op Vlaams niveau gemiddeld zes procent op het werkingsaandeel van de subsidies bedragen. In de ad hoc commissie werd evenwel door de Vlaamse regering geen enkel cijfer bevestigd of ontkend.  Door het uitblijven van duidelijkheid over het algemeen financieel plaatje zal de onzekerheid nog even aanhouden. Het is niet ondenkbaar dat verenigingen investeringen uitstellen en nieuwe plannen on hold zetten. Wel is 'de Verenigde Verenigingen' verheugd over de aankondiging dat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement in dialoog willen treden met het verenigingsleven. "We hopen via dialoog de regering nog op andere gedachten te brengen.", aldus Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde Verenigingen'.

'de Verenigde Verenigingen' stelt bovendien dat de mogelijke besparingen op het werkingsbudget niet de enige financiële dreiging is die boven de hoofden van verenigingen hangt. Donkere besparingswolken hangen op alle niveaus. Ook de besparingen en afslankingen bij de provincies en het integreren van sectorale middelen in het Gemeentefonds hebben voornamelijk betrekking op sectoren waar verenigingen sterk staan zoals sport, cultuur, jeugd en welzijn. Heel wat van die middelen dienen vandaag als directe of indirecte ondersteuning van verenigingen. Het blijft momenteel geheel onduidelijk of die ondersteunende middelen in de toekomst nog aan verenigingen zullen toekomen. "Ook hier dreigen de besparingen in de tientallen miljoenen euro's te lopen.", stelt Danny Jacobs.

'de Verenigde Verenigingen' gaat graag in op de uitgestoken hand en hoopt snel rond de tafel te kunnen zitten met de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement om de bezorgdheden van de verenigingen over te maken.

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

 

Verenigingsleven erg o...

"Besparingen dreigen te leiden tot Ontbinding in plaats van Verbinding"

Het Vlaams verenigingsnetwerk 'de Verenigde Verenigingen' reageert verontrust op mogelijke besparingen voor verenigingen en sociale organisaties. Het verenigingsnetwerk roept de Vlaamse regering op om snel duidelijkheid te scheppen in haar plannen én om met de verenigingen in dialoog te treden.

'de Verenigde Verenigingen' noemt het in de pers geciteerde besparingscijfer van 203,7 miljoen euro per jaar vooralsnog voorbarig (DM 9 augustus 2014). Toch leidt het cijfer alvast voor heel wat ongerustheid bij verenigingen en sociale organisaties. "De voorbije jaren werd het verenigingsleven reeds meermaals getroffen door besparingen. Extra ingrepen zouden onherstelbaar diep snijden. Deze Vlaamse regering stelde zich tot ambitie om onder meer via verenigingen te Verbinden. Besparingen zouden wel eens tot Ontbinding in plaats van Verbinding kunnen leiden.", aldus Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde verenigingen'. 'de Verenigde Verenigingen' vraagt de nieuwe Vlaamse regering dan ook om spoedig plannen en cijfers op tafel te leggen zodat een debat ten gronde met de verenigingen kan starten.

Tot slot is het besparingsballonnetje volgens 'de Verenigde Verenigingen' ook een nieuwe veruiterlijking van een bredere tendens tot verharding in onze samenleving. Alles wat mensen verbindt, samenbrengt en solidair maakt dreigt onder druk te komen staan. Enkel ondernemingen krijgen onvoorwaardelijk zuurstof, terwijl verenigingen en zogenaamd zachte sectoren dreigen geviseerd te worden. De focus verschuift naar zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en schuld aan eigen falen. Besparingen in het verenigingsleven dreigen een volgende stap in die zorgwekkende evolutie te vormen.

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

Persreacties:

Televisie

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_140811_TZ?playlist=7.39641&video=1.2057757

http://www.tvl.be/nl/2014-08-11/vlaamse-regering-wil-8-miljard-bezuinigen/#.U-n2leN_s1I

http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/socioculturele-sector-ongerust-over-besparingen-organisaties-dreigen-te-verdwijnen

Geschreven pers

https://www.dropbox.com/sh/sbfqppbikd4dy8z/AABvy_tlObYOPK-pE1nAqEAEa

Online

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140810_01211218

http://nl.metrotime.be/2014/08/09/news/verenigingsleven-ongerust-over-mogelijke-besparingen/

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140810_01211219

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/11/gaat-nieuwe-regering-echt-45-procent-van-cultuurbudget-schrappen

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140810_01211219/verenigingsleven-ongerust-over-mogelijke-besparingen

http://www.gva.be/cnt/dmf20140810_01211219/verenigingsleven-ongerust-over-mogelijke-besparingen

 

Reactie Vlaams regeera...

'de Verenigde Verenigingen' reageert afwachtend op het regeerakkoord dat de N-VA, CD&V en Open VLD hebben afgesloten. Het verenigingsnetwerk stelt na een eerste lezing tevreden vast dat de Vlaamse regering in haar regeerakkoord een belangrijke plaats voor verenigingen en vrijwilligers voorziet om te verbinden. Er blijven echter nog heel wat vragen open die verder overleg vragen.

'de Verenigde Verenigingen' is blij dat het akkoord voorziet in de aanpak van administratieve regeldruk die verenigingen treft. Daarnaast zet de Vlaamse regering sterk in op vrijwilligerswerk. "De nieuwe Vlaamse regering ziet het verenigingsleven duidelijk als sleutel in haar ambitie tot verbinden. Dat ze de regulitis zal aanpakken én zich engageert tot verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk om die ambitie waar te maken, kunnen wij alleen maar toejuichen. Daarmee erkent de nieuwe regering de maatschappelijke waarde van vrijwillige inzet", aldus Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde Verenigingen'. Zo voorziet het regeerakkoord onder meer in een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Wel mag vrijwilligerswerk niet worden ingezet in het Vlaamse activeringsbeleid. 'de Verenigde Verenigingen' reageert dan ook verontrust op de gemeenschapsdienst als manier om langdurig werklozen te activeren. 'de Verenigde verenigingen' is verder tevreden met de keuze voor investeringen in multifunctionele school-, jeugd-, sport- en cultuurinfrastructuur.

'de Verenigde Verenigingen' stelt vast dat het akkoord sterk de nadruk legt op economie en ondernemen. Om maatschappelijke uitdagingen van morgen aan te pakken, is het stellen van ambitieuze sociaalecologische doelstellingen eveneens noodzakelijk. Zo rept het akkoord met geen woord over sociale innovatie: innovatie waarbij burgers en verenigingen het voortouw nemen in het aanpakken van die maatschappelijke uitdagingen. 'de Verenigde Verenigingen' stelt daarnaast vast dat de Vlaamse regering groeiende aandacht heeft voor efficiëntiestreven en marktwerking in zachte sectoren. Zo trekt de nieuwe regering onder meer de kaart van ondernemerschap in cultuur. "Een ondoordachte marktwerking in zachte sectoren kan een negatieve maatschappelijke impact hebben. Waakzaamheid en overleg is geboden.", aldus Jacobs.

Verder is het verenigingsnetwerk tevreden dat de nieuwe Vlaamse regering kiest voor systematisch overleg met het middenveld, in het bijzonder bij de uitvoering van de zesde staatshervorming. 'de Verenigde Verenigingen' benadrukt wel blijvend betrokken te willen worden bij de hertekening van het adviesradenlandschap. Tot slot ziet het verenigingsnetwerk weinig garanties voor investeringen in het maatschappelijk weefsel en verenigingen in het bijzonder. "Voorlopig blijven de budgettaire contouren van het akkoord onduidelijk. Wij hopen dat deze Vlaamse regering blijvend zal investeren in het verenigingsleven. Een stabiel en duurzaam financieringskader voor verenigingen is immers de beste garantie op de sociale cohesie waar deze regering naar streeft.", aldus Jacobs.

Voor de reacties van onze leden, kijk onder meer op volgende linken:

-          Bond Beter Leefmilieu

-          Netwerk tegen armoede

-          Vlaamse Jeugdraad

-          Gezinsbond

-          11.11.11

-          Minderhedenforum

-          Sport

-          Federatie Sociaal-cultureel werk

-          ACV

-          Vlaams ABVV

-          Beweging.net

-          CM

Een gedeeltelijke samenvatting is te vinden in MO Magazine.

-

 

Themaweek wereldburger...

In de huidige geglobaliseerde wereld zijn actuele maatschappelijke vraagstukken over de landsgrenzen heen met elkaar verknoopt . Dit brengt tal van uitdagingen met zich mee voor maatschappelijke middenveldorganisaties wiens actieterrein klassiek binnen de territoriale grenzen van een natiestaat lag. Dringt internationale samenwerking tussen deze organisaties zich op? Moet de rol van middenveldorganisaties in antwoord op deze globalisering veranderen? En wat met burgerschap? Moeten middenveldorganisaties een nieuwe vorm van burgerschap, met name wereldburgerschap, stimuleren? En hoe ziet dat wereldburgerschap er dan uit?

Sociale School Heverlee (KHLeuven), het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KU Leuven) en HIVA (KU Leuven) nodigen onderzoekers, professionals, vrijwilligers en studenten, uit op de themaweek 'Wereldburgerschap: een geglobaliseerd middenveld?' . Tijdens deze themaweek willen ze nieuwe praktische en theoretisch inzichten rond bovenstaande vragen verkennen en verdiepen.

Programma en inschrijvingen via volgende link.

 

Publicatie: het ABC va...

In samenwerking met Faro en Heemkunde Vlaanderen brengt Herita de publicatie 'Het ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector' uit. Deze bundel staat vol tips om vrijwilligers te werven en je vrijwilligerswerking te verbeteren. Elke letter van het ABC geeft meer uitleg bij een aspect van vrijwilligerswerk en heeft als doel je te inspireren de inzet van vrijwilligers in jouw organisatie naar een hoger plan te tillen.

Dit ABC werd ontworpen voor wie actief is in de erfgoedzorg en interesse heeft in het vernieuwen van de vrijwilligerswerking van een organisatie. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan vrijwilligerscoördinatoren, actieve (bestuurs-)leden binnen een erfgoedvereniging en aan alle intermediaire organisaties die erfgoedvrijwilligers ondersteunen en begeleiden, of wie zelf als vrijwilliger in een organisatie werkt.

Meer informatie en bestellen van de publicatie kan via deze link.

Laatste Nieuws per thema