Schrijf nu in voor netwerkmoment impactgericht werk...

Netwerkmoment 30 april 2014

Impactgericht werken binnen organisaties en projecten

Verenigingen, Sociale innovatoren, sociale ondernemers, subsidiërende instanties, private investeerders, donoren en filantropen hebben op het einde van de rit vaak één ding gemeen: ze willen vanuit hun diepste overtuiging maatschappelijke uitdagingen aanpakken met oplossingen die écht werken. Het is dan ook niet vreemd dat heel wat actoren onderzoeken hoe impactgedreven werken binnen de organisatie of binnen het werkveld versterkt kan worden. Deze zoektocht staat nog in de kinderschoenen. Met ‘de Verenigde Verenigingen’ vonden we het hoog tijd voor een grondige verkenning van impactgericht werken. Met dit netwerkmoment trachten we u onder te dompelen het impactgericht denken en werken. Daarnaast is dit moment ook een startschot van een onderzoekstraject dat we samen met partners plannen op te zetten rond impactgedreven werken.

Wanneer: 30 april 2014, 9u15 tot 13u.

Locatie: Auditorium L’Iselp, Waterloolaan 31, 1000 Brussel. Bereikbaar vanuit station Brussel-Zuid via metro, halte Naamsepoort. Klik hier voor het plan.

Doelgroep: leidinggevenden en professionals uit overheid, organisaties en ondernemingen

Inschrijven: kan via deze link.

Meer info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programma

9u15: Welkom

9u30: Een begripsverkenning, Christine Castille (EVPA)

Christine Castille, Membership Services Director van de European Venture Philanthropy Association zal de inleiding verzorgen waarbij ze ons meeneemt in de wondere wereld van impactgericht werken. Zij heeft in Europees verband ruime ervaring met het opzetten van leermomenten rond het thema impact. Daarvoor was ze actief als coördinator bij ToolBox, een organisatie die zich tot doel stelt het management van verenigingen te professionaliseren om hun maatschappelijke impact te vergroten. Ze zal een antwoord geven op de vragen: Wat is impactgericht werken? Waarom is impactgericht werken méér dan meten van resultaten alleen? En hoe kunnen verenigingen dat best organiseren?

10u: Drie groeiende tendensen in de samenleving waar impact een sleutelrol speelt

 • De opkomst van sociale Innovatie, Kaat Peeters (sociale Innovatiefabriek)

Kaat Peeters staat als directeur van de Sociale Innovatiefabriek mee aan de wieg van sociale innovatie. Ze ontmoet dagelijks mensen, zowel uit verenigingen als ondernemingen, die gepassioneerd oplossingen wensen aan te reiken voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Als geen ander moedigt ze deze Doeners in de samenleving aan om hun innovatieve oplossingen zó te ontwerpen dat de maatschappelijke impact op lange termijn het grootst is.

  • Een onderneming die streeft naar sociale winst, Dany Neudt (De Punt)

   Dany Neudt is directeur van De Punt, groeiplatform voor ondernemen, in Gent. De Punt wil dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam ondernemen. In zijn centrum wordt dienstverlening én begeleiding gegeven aan startende bedrijven die dit wensen te realiseren. Een bevlogen man die vanuit een no nonsense aanpak impact centraal plaatst.
 • Een coöperatieve investeerder die projecten met maatschappelijke impact ondersteunt, Lieven Vandeputte (CERA)

Lieven Vandeputte staat aan het hoofd van de maatschappelijke projecten van CERA. Hij heeft daarnaast een ruime ervaring in het ondersteunen en begeleiden van coöperatieve ondernemingen. CERA investeert in projecten die aansluiten bij haar zeven kerndomeinen en bij de waarden van de coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. Vanuit deze positie is hij ideaal geplaatst om ons te vertellen waarom voor een maatschappelijke investeerder de impact van projecten vandaag voorop staat.

10u45: vragen

11u00: pauze

11u15: Impactmeting uit twee verenigingssectoren toegelicht

 • Impactgedreven werken binnen Vredeseilanden, Steff Deprez

Om de drie jaar doet Vredeseilanden een uitgebreide impactanalayse van hun ontwikkelingsprogramma's. Voor alle productketens waarin ze werken (rijst, koffie,...), gaan ze na of de betrokken boeren en boerinnen hun inkomens konden verbeteren, of hun leefomstandigheden erop vooruitgingen en of de ondernemerscapaciteiten van hun organisaties verbeterden. Hoe dat in zijn werk gaat, zal Steff Deprez, coördinator Planning, Learning en Accountability, van Vredeseilanden toelichten.

 • Impactgedreven werken in het sociaal-cultureel volwassenwerk: een vergelijkingsmatrix, Marc Jans, Socius

Het laboratorium voor Educatie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven voerde in opdracht van Socius een onderzoek uit naar de manieren waarop het sociaal-cultureel volwassenwerk haar impact kan duiden, in kaart kan brengen en kan meten. Het ontwikkelde daarvoor een vergelijkingsmatrix die toelaat specifieke beoordelingsstrategieën, methoden en instrumenten voor impactbepaling te kiezen op maat van verenigingen, bewegingen, vormingsinstellingen en vormingspluscentra in de sector. Marc Jans van Socius licht de resultaten en de vergelijkingsmatrix graag voor ons toe.

 • Ervaringen uit Involve, een tool om kosten en baten te berekenen van participatief werken, Anton Schuurmans

‘de Verenigde Verenigingen’ organiseerde in september en oktober 2013 twee workshops om het Brits participatie-instrument Involve te bestuderen. Samen met zestien verenigingen, gingen we na of zo’n tool zinvol kan zijn in een Vlaamse context. Het leerproces uit deze tool bracht ‘de Verenigde Verenigingen’ bij de bredere noodzaak aan impactgericht werken. Anton Schuurmans licht dit verder toe.

12u: vragen

12u15: Voorstelling actie-onderzoek maatschappelijke impactmeting

Drie partners sloegen de afgelopen maanden de handen in elkaar om een verkenning te doen rond impactgericht werken. De nood aan bijkomende kennis, inzichten en instrumenten om impactgedreven te werken zijn groot. Om deze kennis, inzichten en instrumenten verder te verzamelen en te ontwikkelen is een maatschappelijk onderzoeksvoorstel voorbereid. De initiatiefnemers komen dit voorstel toelichten. Er is een win-win op vlak van impactgedreven werken weggelegd voor verenigingen die hieraan willen meewerken!

12u35: Impactgericht werken, het verenigingsleven en beleid: welke lessen trekken we uit deze dag?

Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu

12u50: netwerkmoment met broodjeslunch

 

Een initiatief van 'de Verenigde Verenigingen'

Met steun van de Vlaamse Overheid en Vlaanderen in Actie.

 

Persbericht: Democrati...

Democratie verliezer in de meerjarenplanning

Het verenigingsleven roept alvast op tot een New Deal en neemt het voortouw in inspraak met lancering Adviesversterker

Hoe verliep de geïntroduceerde meerjarenplanning voor lokaal beleid? Dat vroegen middenveldorganisaties zich af. Daarom bevroegen ‘de Verenigde Verenigingen’, de sociaal-culturele sectorfederatie FOV en het Forum voor Amateurkunsten een duizendtal betrokkenen. De resultaten van deze bevraging wijzen op een zorgwekkend lage betrokkenheid vanwege burgers, verenigingen en adviesraden. Aan het einde van de rit blijkt de democratie dus de grootste verliezer. Het maatschappelijk middenveld roept steden en gemeenten daarom op om de komende jaren maximaal samen te werken met lokale organisaties en burgerinspraak te verzekeren. Zelf nemen ze hiertoe alvast twee initiatieven:

1) ‘de Verenigde Verenigingen’, FOV, Forum voor Amateurkunsten, Bond Beter Leefmilieu en FARO roepen op 1 april 2014 op tot een New Deal “lokaal beleid” tussen overheden, administraties en verenigingen.

2) Daarnaast lanceren ‘de Verenigde Verenigingen’ en dertien Vormingsplus-centra vandaag de Adviesversterker. Met de Adviesversterker bundelen Vlaamse verenigingen de krachten om hun expertise samen aan te wenden in begeleidingstrajecten op maat voor lokale adviesraden.

Inleiding

In oktober 2012 verkozen we nieuwe gemeentebesturen. Als gevolg van de ‘interne staatshervorming’ stonden die meteen voor een compleet nieuwe opdracht. In plaats van afzonderlijke plannen over jeugdbeleid, cultuurbeleid, milieubeleid e.d. konden ze nu al hun beleidsideeën bundelen in een meerjarenplan voor de komende vijf jaar (2014-2018). Daaraan was meteen ook een nieuw, ingenieus boekhoudsysteem gekoppeld: de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het gros van de gemeenten was daar een jaar lang zoet mee. Absolute deadline voor gemeenten om hun meerjarenplan en budget in te dienen bij de Vlaamse overheid –en zo kans te maken op een aantal Vlaamse subsidies- was 28 februari 2014. Alle 308 gemeenten in Vlaanderen haalden deze deadline.

Het lokaal sterk verankerd verenigingsleven in Vlaanderen keek de voorbije jaren met een mix van optimisme en ongerustheid naar deze nieuwe ontwikkelingen. “Onduidelijk bij de interne staatshervorming was hoe bewoners en verenigingen betrokken zouden blijven bij het lokale beleid. Zo kregen lokale besturen meer vrijheid om inspraak naar eigen goeddunken te bepalen. Welke gevolgen dit had voor bijvoorbeeld de rol en positie van adviesraden, was met de hervorming niet steeds duidelijk. Vandaar deze bevraging”, aldus Dirk Verbist, directeur van FOV.

Daarom sloegen het verenigingsnetwerk ‘de Verenigde Verenigingen’, het Forum voor de Amateurkunsten en de sociaal-culturele sectorfederatie FOV de handen in elkaar om de impact van de interne staatshervorming op lokale inspraak na te gaan. Daartoe organiseerden ze een bevraging bij schepenen, lokale ambtenaren, verenigingen en vrijwilligers/burgers over de opmaak van het meerjarenplan. Vragen gingen over betrokkenheid en de moeilijkheid van de oefening. Ook vroegen ze naar het proces en de samenwerking binnen gemeenten. De antwoorden geven een allereerste indicatie van hoe lokale spelers deze ommezwaai beleefd en verteerd hebben.

De cijfers

De bevraging wierp een inzicht in de wijze waarop de ‘beleids- en beheerscyclus’ (BBC) in de praktijk functioneert en werd afgenomen bij zo’n duizend betrokken vrijwilligers, verenigingsprofessionals, gemeenteprofessionals en schepenen.

De grootste bezorgdheid kwam aan het licht voor wat betreft de betrokkenheid van de belanghebbenden in de meerjarenplanning. 53 procent van de ambtenaren ziet hun betrokkenheid ten opzichte van vroegere beleidsplanningen dalen. Deze groep ambtenaren is ook aanzienlijk minder te spreken over de samenwerking: 70 procent van hen heeft een mindere samenwerking ervaren en 26 procent is argwanend of er rekening gehouden wordt met hun inbreng. De schepenen zijn daarentegen zeer positief: 77 procent van de schepenen stelt meer betrokken zijn dan vorige keren.

Op het vlak van inspraak van burgers en adviesraden is het resultaat nog bedroevender. 69 procent van de respondenten werden als burger niet bevraagd noch geïnformeerd. 68 procent van de adviesraden werden bevraagd of gaven zelf advies. 45 procent van hen kreeg geen enkele feedback. 12 procent heeft geen enkel vertrouwen dat inspraak enige impact had. Daar tegenover staat dat 87 procent van de schepenen zegt meerdere adviesraden geconsulteerd te hebben.

Bij verenigingen (middenveldprofessionals) oogt de inspraak eveneens mager. 31 procent van de verenigingen gaf zelf suggesties voor het meerjarenplan. De helft van hen (49 procent) denkt dat er rekening mee gehouden werd. 22 procent van de verenigingen werd expliciet door de gemeente om expertise gevraagd.

Mogelijks heeft deze magere betrokkenheid ook te maken met het feit dat slechts 62 procent  van de verenigingen en 53 procent van de burgers weten waar de BBC over gaat. Op vlak van een brede, representatieve betrokkenheid van verenigingen en burgers zal in de toekomst nog gewerkt moeten worden.

Naast betrokkenheid, werd in de bevraging ook gepeild of de samenwerking is toegenomen, de planlast is verminderd en de duidelijkheid en coherentie van het gevoerde beleid is toegenomen. Op vlak van samenwerking wijzen de cijfers op een prille vooruitgang. Iets meer dan de helft van de respondenten, schepenen en gemeenteprofessionals, stellen verder vorderingen vast op vlak van coherente beleidsvoering. Tot slot voelde 77 procent van de schepenen en 70 procent van de ambtenaren geen planlastvermindering.

De bevraging bevestigt alvast een mix van optimisme en ongerustheid bij het verenigingsleven. Enerzijds is er een pril optimisme over een licht verbeterde samenwerking binnen én buiten het gemeentelijk apparaat. Daartegenover staat dat de participatiegraad en –impact van burgers, verenigingen en adviesraden niet noodzakelijk is toegenomen. Ook de beleidslijnen zijn niet steeds duidelijker geworden en op vlak van planlastvermindering is er nog geen voelbare vooruitgang geboekt. “De resultaten uit de bevraging tonen voor ons alvast dat de beleidsbetrokkenheid van burgers en verenigingen er alvast niet op vooruit is gegaan. De democratie lijkt verliezer van de meerjarenplanning.”, aldus Dirk Verbist, directeur FOV. De resultaten van het onderzoek zijn via deze link te downloaden.

Het maatschappelijk middenveld roept steden en gemeenten daarom op om de komende jaren maximaal samen te werken met lokale organisaties en burgerinspraak te verzekeren. Daarnaast vraagt het een grondige evaluatie en eventuele bijsturing van de meerjarenplanning.

 

Het verenigingsleven geeft met oproep tot New Deal en Adviesversterker zelf het goede voorbeeld.

“Omdat de uitkomsten van de bevraging niet onverdeeld positief zijn, roepen we steden en gemeenten op tot een New Deal tussen lokale overheden, administraties en verenigingen.”, aldus Dirk Verbist, directeur van FOV. Op initiatief van ‘de Verenigde Verenigingen’, FOV, Bond Beter Leefmilieu, FARO en het Forum van Amateurkunsten gaan op 1 april 2014 verenigingen, ambtenaren en lokale besturen in Brussel op zoek naar deze lokale New Deal. Volgende aspecten komen in deze New Deal alvast aan bod:

1.Hoe verhouden lokaal/provinciaal/Vlaams niveau zich tov elkaar?

2.Hoe verbinden verschillende sectoren zich met elkaar (good practices)?

3.Hoe kunnen politici/middenveld/lokale ambtenaren elkaar versterken?

Naast de New Deal lanceren ‘de Verenigde Verenigingen’ en de dertien Vormingsplus-centra met steun van minister Bourgeois de Adviesversterker. Met de adviesversterker kunnen lokale overheden aan een scherp tarief een unieke trajectbegeleiding voor lokale adviesraden bestellen. Voor deze begeleiding wordt beroep gedaan op het rijke vormingsaanbod van allerhande organisaties.

“Het verenigingsleven heeft een sterke traditie van vorming en coaching. Met de Adviesversterker bundelen we deze expertise en willen we ze op maat inzetten om lokale adviesraden te versterken. Zo maken we komaf met het beeld van ‘versteende’ adviesraden en gaan we resoluut voor de versterking van lokale inspraak.”, aldus Anton Schuurmans, woordvoerder van ‘de Verenigde Verenigingen’.

Voor meer info over de adviesversterker, klik hier.

Voor meer info en inschrijvingen voor de New Deal, klik hier.

 

Vrijwillig en vrij zin...

De sociale herstelplaatsen van 'Repair Café' ontvingen gisteravond de Prijs voor het Vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft een haast therapeutische waarde voor een samenleving, schrijft Dirk De Wachter. Meer dan pillen biedt het tegengif tegen de symptomen van een vereenzamende maatschappij.

Jaarlijks doet één op de vijf Vlamingen gemiddeld zo'n vijf uur vrijwilligerswerk per week. Geëngageerde mensen zetten zinloosheid om in verbinding. Toch heeft 'vrijwilligerswerk' nog te vaak een wollige bijklank. Iedereen vindt het belangrijk en heeft wel waardering voor maatschappelijk engagement, toch wordt de intrinsieke waarde ervan nog te vaak onderschat.

Die onderschatting gaat samen met een heersend marktmodel, waarin wij als individuen dagelijks worden ondergedompeld. Dat model gaat uit van de kracht van het individu. Het individu is zelf verantwoordelijk voor de eigen toekomst. Falen we toch, dan is het onze schuld. Daarnaast brengt deze individuele verantwoordelijkheid ons in een permanente concurrentie met elkaar: ik wil de beste job, de spectaculairste vakantie en het mooiste uiterlijk. De hechting met onze naasten, onze buren en onze samenleving brokkelt af. Doordat vele sociale netwerken zijn weggevallen, wordt eenzaamheid met vrachtwagens in onze samenleving geïmporteerd. Als gevolg ontstaat verlatingsangst, samen met eenzaamheid oorzaak van vele 'borderline' patiënten waarmee ik dagelijks in contact kom.

De waarde van vrijwilligerswerk ligt niet zozeer in het economische, maar in het maatschappelijke. Het is niet onmiddellijk te meten, maar heeft onherroepelijk positieve effecten. Het leidt niet direct tot geldelijke winsten, maar het levert onbetaalbare sociale cohesie, burgerschap én maatschappelijke verbinding op. In vrijwilligerswerk gaat hart boven hard.

Vrijwilligers zijn echte doeners, vleesgeworden betekenisgevers. Mensen die niet bij de pakken blijven zitten en zich inzetten om zichzelf te ontdekken, hun plaats in de wereld, hun verhouding tot anderen. Doeners streven naar een wij-gevoel in plaats van naar een ik-gevoel, naar het besef dat onze eigen vrijheid stopt waar die van een ander begint. In plaats van iedereen snel pillen voor te schrijven, geloof ik dat een wekelijkse onderdompeling tussen mensen somberheid en depressie kunnen verhelpen.

Neem nu het wijk- en verenigingsleven van drie genomineerde organisaties: Uilenspel vzw, Fiets! en het project Gewoon Anders. Die zetten zich in om hun buurt leefbaar te maken. Ze maken dat we weer 'hallo' zeggen tegen onze buurman en dat we ons meer thuis voelen in onze verstedelijkte context. Zij krikken onze immateriële levensstandaard op. Ze vormen een tegengif tegen het verlies aan identiteit.

Doeners dagen zichzelf uit om zich te leren verhouden tot de maatschappij, tot andere mensen, tot andere doeners. Zo werken ze aan hun identiteit. Vrijwilligerswerk leidt bovendien tot een onderzoekende attitude. Het toont dat geluk niet overal evenredig verdeeld is. Dat veel mensen in minder fantastische omstandigheden leven dan wij elke dag nastreven. Dit besef kan de 'tirannie van het geluk' helpen neutraliseren.

Het aantal doeners stijgt in onze maatschappij. Mensen die willen handelen. Laat dit de remedie zijn voor een gezonde maatschappij. Doeners maken dat we niet inslapen. Dat we niet berusten. Ze tonen ons een pad met tal van zijwegen.

 

Uitnodiging #hart bove...

Op 24 april verwelkomen we u graag op het verkiezingsevenement van 'de Verenigde Verenigingen'. Verenigingen zijn het kloppend hart van Vlaanderen. Dagelijks zetten allerhande verenigingen zich in voor de welvaart, het welzijn en geluk van mensen. Ze maken mee de samenleving, stellen mensen centraal en vragen dat andere samenlevingsmakers dat ook doen. Zo maken verenigingen het verschil in Vlaanderen en bouwen ze aan een samenleving waar 'hart boven hard' staat. Op 24 april maken vele harten voor één keer een vuist. En we hebben u er heel graag bij. Welkom!

 

Save the date: netwerk...

Op 30 april 2014 in de voormiddag organiseert 'de Verenigde Verenigingen' een netwerkmoment rond maatschappelijke impact als leidraad voor project- en basiswerking van verenigingen. Vanuit verschillende hoeken wordt verkend in hoe verre het maatschappelijk middenveld beter impactgedreven kan werken: sociale innovatie, sociaal ondernemerschap, de overheid als subsidiërende instantie, de private investeerder, donor of filantroop die de maatschappelijke of economische return wenst te zien, enz.  Dit debat staat nog in de kinderschoenen, maar om het debat grondig aan te kunnen gaan dringt een verkenning van het begrip en de mogelijkheden en de beperkingen van impactgedreven werken zich op.

Tijdens deze namiddag zullen een begripsverkenning, verschillende perspectieven en praktijkvoorbeelden de revue passeren. Ook kondigen we de opstart van een nieuw traject aan en geven we enkele beleidsreflecties mee. Een gedetailleerd programma volgt zeer snel maar noteer alvast de datum:

 • Netwerkmoment "impactgedreven werken in het verenigingsleven"
 • Woensdag 30 april 2014
 • Van 9u30 tot 13u
 • Locatie: L'Iselp, Waterloolaan 31, 1000 Brussel

Laatste Nieuws per thema