Reactie Vlaams regeerakkoord: "verenigingsleve...

'de Verenigde Verenigingen' reageert afwachtend op het regeerakkoord dat de N-VA, CD&V en Open VLD hebben afgesloten. Het verenigingsnetwerk stelt na een eerste lezing tevreden vast dat de Vlaamse regering in haar regeerakkoord een belangrijke plaats voor verenigingen en vrijwilligers voorziet om te verbinden. Er blijven echter nog heel wat vragen open die verder overleg vragen.

'de Verenigde Verenigingen' is blij dat het akkoord voorziet in de aanpak van administratieve regeldruk die verenigingen treft. Daarnaast zet de Vlaamse regering sterk in op vrijwilligerswerk. "De nieuwe Vlaamse regering ziet het verenigingsleven duidelijk als sleutel in haar ambitie tot verbinden. Dat ze de regulitis zal aanpakken én zich engageert tot verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk om die ambitie waar te maken, kunnen wij alleen maar toejuichen. Daarmee erkent de nieuwe regering de maatschappelijke waarde van vrijwillige inzet", aldus Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde Verenigingen'. Zo voorziet het regeerakkoord onder meer in een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. Wel mag vrijwilligerswerk niet worden ingezet in het Vlaamse activeringsbeleid. 'de Verenigde Verenigingen' reageert dan ook verontrust op de gemeenschapsdienst als manier om langdurig werklozen te activeren. 'de Verenigde verenigingen' is verder tevreden met de keuze voor investeringen in multifunctionele school-, jeugd-, sport- en cultuurinfrastructuur.

'de Verenigde Verenigingen' stelt vast dat het akkoord sterk de nadruk legt op economie en ondernemen. Om maatschappelijke uitdagingen van morgen aan te pakken, is het stellen van ambitieuze sociaalecologische doelstellingen eveneens noodzakelijk. Zo rept het akkoord met geen woord over sociale innovatie: innovatie waarbij burgers en verenigingen het voortouw nemen in het aanpakken van die maatschappelijke uitdagingen. 'de Verenigde Verenigingen' stelt daarnaast vast dat de Vlaamse regering groeiende aandacht heeft voor efficiëntiestreven en marktwerking in zachte sectoren. Zo trekt de nieuwe regering onder meer de kaart van ondernemerschap in cultuur. "Een ondoordachte marktwerking in zachte sectoren kan een negatieve maatschappelijke impact hebben. Waakzaamheid en overleg is geboden.", aldus Jacobs.

Verder is het verenigingsnetwerk tevreden dat de nieuwe Vlaamse regering kiest voor systematisch overleg met het middenveld, in het bijzonder bij de uitvoering van de zesde staatshervorming. 'de Verenigde Verenigingen' benadrukt wel blijvend betrokken te willen worden bij de hertekening van het adviesradenlandschap. Tot slot ziet het verenigingsnetwerk weinig garanties voor investeringen in het maatschappelijk weefsel en verenigingen in het bijzonder. "Voorlopig blijven de budgettaire contouren van het akkoord onduidelijk. Wij hopen dat deze Vlaamse regering blijvend zal investeren in het verenigingsleven. Een stabiel en duurzaam financieringskader voor verenigingen is immers de beste garantie op de sociale cohesie waar deze regering naar streeft.", aldus Jacobs.

Voor de reacties van onze leden, kijk onder meer op volgende linken:

-          Bond Beter Leefmilieu

-          Netwerk tegen armoede

-          Vlaamse Jeugdraad

-          Gezinsbond

-          11.11.11

-          Minderhedenforum

-          Sport

-          Federatie Sociaal-cultureel werk

-          ACV

-          Vlaams ABVV

-          Beweging.net

-          CM

Een gedeeltelijke samenvatting is te vinden in MO Magazine.

-

 

Themaweek wereldburger...

In de huidige geglobaliseerde wereld zijn actuele maatschappelijke vraagstukken over de landsgrenzen heen met elkaar verknoopt . Dit brengt tal van uitdagingen met zich mee voor maatschappelijke middenveldorganisaties wiens actieterrein klassiek binnen de territoriale grenzen van een natiestaat lag. Dringt internationale samenwerking tussen deze organisaties zich op? Moet de rol van middenveldorganisaties in antwoord op deze globalisering veranderen? En wat met burgerschap? Moeten middenveldorganisaties een nieuwe vorm van burgerschap, met name wereldburgerschap, stimuleren? En hoe ziet dat wereldburgerschap er dan uit?

Sociale School Heverlee (KHLeuven), het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KU Leuven) en HIVA (KU Leuven) nodigen onderzoekers, professionals, vrijwilligers en studenten, uit op de themaweek 'Wereldburgerschap: een geglobaliseerd middenveld?' . Tijdens deze themaweek willen ze nieuwe praktische en theoretisch inzichten rond bovenstaande vragen verkennen en verdiepen.

Programma en inschrijvingen via volgende link.

 

Publicatie: het ABC va...

In samenwerking met Faro en Heemkunde Vlaanderen brengt Herita de publicatie 'Het ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector' uit. Deze bundel staat vol tips om vrijwilligers te werven en je vrijwilligerswerking te verbeteren. Elke letter van het ABC geeft meer uitleg bij een aspect van vrijwilligerswerk en heeft als doel je te inspireren de inzet van vrijwilligers in jouw organisatie naar een hoger plan te tillen.

Dit ABC werd ontworpen voor wie actief is in de erfgoedzorg en interesse heeft in het vernieuwen van de vrijwilligerswerking van een organisatie. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan vrijwilligerscoördinatoren, actieve (bestuurs-)leden binnen een erfgoedvereniging en aan alle intermediaire organisaties die erfgoedvrijwilligers ondersteunen en begeleiden, of wie zelf als vrijwilliger in een organisatie werkt.

Meer informatie en bestellen van de publicatie kan via deze link.

 

KOLOS: over samenwerke...

Met het project KOLOS wil Vormingplus Kempen stimuleren dat gemeenten en verenigingen sterker samenwerken. Ze reiken daar onder meer via goede praktijkvoorbeelden, vijf kapstokken en een handboek concrete tips en suggesties voor aan.

 

Transitiefestival 2014...

Op dinsdag 7 oktober organiseert het Transitienetwerk Middenveld haar tweejaarlijkse Transitiefestival in de Vooruit te Gent. Ook deze editie zal weer bol staan van praktische workshops, diepgaande debatten en verrassende lezingen.

Het Transitiefestival wil de transitie naar een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, die vandaag de dag steeds meer snelheid maakt, zichtbaar maken. Dat gebeurt op verschillende niveau's, van praktische doe-ateliers tot systeemanalyses, en rond enkele essentiële thema's. Dit jaar kan de deelnemer kiezen uit drie thematische trajecten doorheen het programma:

1. Naar een rechtvaardige energietransitie

2. Agro-ecologische landbouw als toekomstbeeld

3. De financiering van transitie

Met keynotes van o.a. Harald Welzer, Peter Tom Jones, Pablo Tittonell en Joris Luyendijk en workshopsessies rond bijvoorbeeld crowdfunding, betaalbare energierenovatie en voedselverspilling zal de deelnemer weerom moeilijke keuzes moeten maken.

Meer info en inschrijven kan via hun website.

Laatste Nieuws per thema