Persbericht:“Verenigingen ontsnappen niet aan bes...

Het verenigingsnetwerk ‘de Verenigde Verenigingen’ stelt na de debatten over de septemberverklaring vast dat ook verenigingen niet aan de besparingen ontsnappen. De nieuwe besparingen komen bovenop de besparingen die vele verenigingen reeds ondergingen in vorige legislatuur. De Vlaamse regering moet nu alles in het werk stellen om het verenigingen zo makkelijk mogelijk te maken én investeringen in het vooruitzicht te plaatsen.

Het is nog wachten op concrete cijfers van sommige verenigingssectoren maar het voorlopige plaatje oogt alvast weinig rooskleurig. Ondersteunende diensten voor verenigingen en verenigingsfederaties moeten tot 20 procent inleveren. Ook in de lokale en provinciale ondersteuningsmiddelen voor verenigingen vallen klappen. Zo worden de sectorale middelen ter ondersteuning van lokale verenigingen die binnenkort naar het Gemeentefonds gaan ingekort met 5 % tot 10% voor respectievelijk lokaal cultuurbeleid en lokaal jeugdbeleid.

Voor sociaal-culturele verenigingen zal de besparing 5% op het budget bedragen. Voor jeugdwerkorganisaties betreft het 1,1 tot 1,3 procent. Daartegenover staat dat heel wat verenigingen vorige legislatuur reeds stevig hebben moeten inleveren. “De vorige legislatuur hebben sommige verenigingen tot 30% moeten inleveren. Nu zit het verenigingsleven alweer in de hoek waar de klappen vallen.”, aldus Danny Jacobs, voorzitter van ‘de Verenigde Verenigingen.’

‘de Verenigde Verenigingen’ prijst de openheid van minister Gatz en hoopt dat ook de andere leden van de Vlaamse regering snel volledige duidelijkheid scheppen. Om de effecten van de besparingen zo minimaal mogelijk te houden blijft intensief en structureel overleg noodzakelijk. Daarnaast stelt het verenigingsnetwerk dat nu dringend werk gemaakt moet worden van de aanpak van administratieve lasten en regulitis die verenigingen treft. “Na deze klap eisen we dat de Vlaamse regering werk maakt van een vergaande administratieve vereenvoudiging voor verenigingen en vrijwilligers.”, aldus Danny Jacobs.

Tot slot blijft het verenigingsnetwerk de algemene besparingspolitiek in vraag stellen. De besparingen vandaag zullen economisch én maatschappelijk gevolgen hebben. “Elke euro die in het verenigingsleven wordt geïnvesteerd levert extra geluk, levenskwaliteit, verbondenheid, geld en gezondheid op voor mensen in de samenleving.”, zo stelt Danny Jacobs.

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

---

'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en verenigingsleven in Vlaanderen en bestaat uit een netwerk van honderden verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

http://deverenigdeverenigingen.be/wie-zijn-we

 

Middenveld in de EU: g...

Op vrijdag 10 oktober organiseert 'de Verenigde Verenigingen' in samenwerking met het informatiebureau van het Europees Parlement haar eerste Think & Drink van de nieuwe reeks met Kathleen Van Brempt (SP.A), Phillippe De Backer (Open VLD), Bart Staes (Groen), Ivo Belet (CD&V) en Helga Stevens (N-VA). Via deze Think & Drinks wil 'de Verenigde Verenigingen' sleutelfiguren in de politiek in dialoog laten gaan met het verenigingsleven. Samen denken we er na over uitdagingen waar het verenigingsleven in Vlaanderen voor staat en hoe politiek en middenveld elkaar hierin kunnen versterken. Drinkt u samen een glas met ons mee?

i.s.m. het informatiebureau van het Europees Parlement

Vrijdag 10 oktober / 14.30u – 17.00u

Infobureau van het Europees Parlement – Trierstraat 3 (Luxemburgplein), 1050 Brussel

In aanloop naar de verkiezingen organiseerde ‘de Verenigde Verenigingen’, ism het Informatiebureau van het Europees Parlement, op 21 februari een Think & Drink met een aantal Vlaamse Europarlementsleden. Een dertigtal vertegenwoordigers van verschillende verenigingssectoren merkten er o.a. de goodwill van onze Vlaamse Europarlementsleden om in dialoog te gaan met het middenveld over belangrijke thema’s op de Europese agenda. Er werd meteen afgesproken om bij de opstart van het nieuwe Europees parlementair jaar en rond het aantreden van een nieuwe Europese Commissie opnieuw de koppen bij elkaar te steken*.

Op 10 oktober maken we kennis met elkaar en elkaars bezorgdheden en suggesties. We komen te weten welke prioriteiten de Europarlementsleden in hun werk leggen, welke specialisaties ze ontwikkelen en welke rol het middenveld daar kan/moet in spelen. We vragen hen welke indrukken, pijnpunten of opportuniteiten bleven hangen na de hoorzittingen met de nieuwe kandidaat-commissarissen. Tegelijk schetst professor Ferdi De Ville de huidige context bij twee blijvende pijnpunten voor verenigingen in Vlaanderen (en daarbuiten) en gaan we erover in discussie. Het blijvend democratisch deficit op Europees niveau, waarbij onder andere ook de interactie met het middenveld hapert, en de groeiende vermarkting die ook verenigingen steeds meer in een keurslijf dwingt. Het omvattende vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS en de potentiële gevolgen ervan, wordt opnieuw een interessante test-case.

Benieuwd naar de inzichten van onze Europarlementsleden? Op zoek naar een inrijpoort om geregeld uw bekommernissen en ideeën op een Europees niveau te ventileren? U broedt op een ei dat Europarlementsleden kan interesseren? Zorg dan dat je erbij bent. Wij zorgen voor een informele setting, een open vizier en gemotiveerde sprekers. Zorgt u mee voor een boeiend gesprek?

* Op 10 oktober zijn de parlementaire hoorzittingen met de 28 kandidaat-Eurocommissarissen normaliter al achter de rug. Maar niet getreurd: wilt u een vraag stellen over de visie of voorstellen van deze EC (of van één commissaris in het bijzonder), bezorg die dan asap, uiterlijk 18 september, aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Zorg voor een korte duiding, formuleer de vraag helder, niet te technisch, en beperk het geheel tot maximaal 10 lijnen. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste parlementsleden terechtkomt. Garanderen dat uw vraag ook daadwerkelijk gesteld wordt, kunnen we niet. Niettemin is het nuttig dat u in deze fase uw bezorgdheid of interesse kenbaar maakt. Op de Think & Drink gaan we verder in op vragen die te maken hebben met interactie met het middenveld en vermarkting in de brede zin.

Programma

Moderatie: Danny Jacobs (voorzitter ‘de Verenigde Verenigingen’)
14.30    
Verwelkoming en drankje

14.35     Keynote Ferdi De Ville (prof. Europese studies, UGent)

Participatieve democratie in Europa : het belang van interactie tussen politiek en maatschappelijk middenveld tegen de achtergrond van toenemende vermarkting

 

14.55     Rondje van de tafel. Waar willen de Europarlementsleden voor gaan en op welke manier?

15.15     # 1 – Interactie met het middenveld: alles kan beter, maar hoe?

  • “I am committed to enhanced transparency when it comes to contact with stakeholders and lobbyists. Our citizens have the right to know with whom Commissioners and Commission staff, Members of the European Parliament or representatives of the Council meet in the context of the legislative process. I will therefore propose an Inter-institutional Agreement to Parliament and Council to create a mandatory lobby register covering all three institutions. The Commission will lead by example in this process.” (Juncker, 10 priorities)
  • “The relationship with national Parliaments is of great importance to me, notably when it comes to enforcing the principle of subsidiarity. I will explore ways to improve the interaction with national Parliaments as a way of bringing the European Union closer to citizens.” (Juncker, 10 priorities)

De nieuwe commissievoorzitter Juncker zei al in zijn openingstoespraak dat parlement én commissie in het algemeen belang moeten handelen en dat samen doen”. Hij riep vertegenwoordigers van lidstaten op om consequent de beslissingen die in ‘Brussel’ samen genomen worden ook op het thuisfront te verdedigen. En jawel, hij had het – en velen gingen hem daarin voor – over de groeiende kloof met de burger en de nood om Europa beter ‘uit te leggen’. Maar informeren en uitleggen is maar de noodzakelijke eerste stap. Burgers worden niet gemakkelijk warm van welk Europees beleid dan ook, maar kunnen we niet starten met hun belangen, hoe uiteenlopend ook, beter te laten horen in de Europese politiek? Burgers kunnen dat steeds meer rechtstreeks. Een goede zaak, maar dat zal de kloof allerminst dichten. Het middenveld, hoe divers, veelzijdig en anders gestructureerd het ook is in verschillende lidstaten, kan daar een grote(re) rol spelen.

Hebben onze Europarlementsleden concrete voorbeelden van acties of onderhandelingen waarbij middenveldorganisaties een belangrijke rol speelden? Waar zien ze verbetering? Waaraan moet, zowel door Europa als door het middenveld, nog aan gewerkt worden? Hoe kan de EU beter aansluiting vinden met wat er bottom-up, in lokale entiteiten, gebeurt? Wat is hun droom terzake en hebben de bevraagde kandidaat-Eurocommissarissen hierover interessante antwoorden gegeven?

  • Europarlementsleden aan het woord
  • Gemodereerde discussie met publiek

16.05     # 2 – Verenigingen in een markt-keurslijf

  • (over vrijhandelsverdrag met VS) “However, as Commission President, I will also be very clear that I will not sacrifice Europe’s safety, health, social and data protection standards or our cultural diversity on the altar of free trade.” (Juncker, 10 priorities)
  • “I will insist on enhanced transparency towards citizens and the European Parliament – which will, under the EU Treaties, have the last word on the conclusion of the agreement – during all steps of the negotiations.” (Juncker, 10 priorities)

“Economie dient de mens, niet omgekeerd”, zegt Juncker, daarmee een open deur intrappend. ‘de mens moet centraal staan in de samenleving, en onze focus op economie, groei, concurrentie moet zich uiteindelijk daarop richten’ zegt hij verder. Klopt, maar het beleid van de Europese Unie lijkt toch vooral gebouwd rond en gericht op de interne Europese markt. Met als gevolg jarenlange discussies over wat nu diensten van algemeen of algemeen economisch belang zijn. Veel verenigingen ervaren de impact in hun dagelijkse werking. Drijven ze handel als ze pannenkoeken verkopen? Zijn hun werkingssubsidies plots staatssteun? Al naargelang hun acties, worden ze door de Vlaamse overheid – die EUwetgeving ‘implementeert’ – beschouwd als ondernemer, vzw of zelfs overheid. Het directe gevolg is dat verenigingen drie keer nadenken voor ze acties organiseren. Hun eigenheid, autonomie, creativiteit en innovatief vermogen wordt daardoor gefnuikt. Vrijwilligers zetten het op een lopen enz.

Hoe kan het beleid van de Europese Unie zorgen voor meer ademruimte voor verenigingen? Hoe kunnen ze de eigenheid van verenigingen beter (h)erkennen? Hoe het potentieel van verenigingen beter benutten? Hoe kan met andere woorden Juncker ervoor zorgen dat ook het rijke verenigingsleven niet geslachtofferd wordt op het altaar van de vrijhandel? Hebben de kandidaat-Eurocommissarissen hierover interessante dingen gezegd? Op welke dossiers terzake willen onze Europarlementsleden wegen?

  • Europarlementsleden aan het woord
  • Gemodereerde discussie met publiek

17.00     Afsluiting & drankje

Schrijf je in via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , graag tegen uiterlijk 7 oktober. Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt!

Het informatiebureau van het Europees Parlement is vlakbij het treinstation Brussel-Luxemburg. Ook vanuit andere stations is het gemakkelijk bereikbaar met het Openbaar Vervoer. Klik hier.

 

 

 

“Nieuwe besparingen ...

“Investeren in verenigingen vandaag rendeert voor de samenleving van morgen”

Het Vlaams verenigingsnetwerk ‘de Verenigde Verenigingen’ hield een bevraging over de financiële situatie van verenigingen in Vlaanderen. Uit een steekproef bij zestig erkende verenigingen die over heel Vlaanderen werken blijkt dat meer dan de helft van de verenigingen de afgelopen vijf jaar financiële moeilijkheden kenden. De hoofdoorzaak ligt bij de cumulatie van besparingen, gespreid in maatregelen over verschillende overheidsniveaus en doorheen de tijd. Ook voor het komende jaar verwacht drie vierde van de verenigingen een verslechtering. De gevolgen op vlak van lidgelden, personeel en activiteiten dreigen zich te laten voelen.

54,7% van de verenigingen had de afgelopen vijf jaar op een bepaald ogenblik te maken met financiële moeilijkheden. 44% van hen zag over de hele periode structureel een verslechtering van hun financiële situatie. Die verslechtering was voornamelijk te wijten aan het terugvallen van subsidies en andere overheidsinkomsten. Zo volgt de subsidiering niet de stijging van de reële kosten en waren verschillende besparingen voelbaar. Daarnaast speelde ook de algemene economische situatie hen parten. Die situatie had effect op de betaalmogelijkheden van mensen.

 73% van de verenigingen verwacht een verdere verslechtering van de financiële situatie in het komende jaar. Vier vijfde van de verenigingen verwacht dat de overheid verder zal besparen, voornamelijk op het Vlaams niveau, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Bovendien doen de weinig rooskleurige economische vooruitzichten vrezen dat alternatieve vormen van financiering, waar verenigingen reeds een traditie in hebben, nog moeilijker zullen worden.

“De cumulatie van besparingen uit vorige legislatuur en de verwachte besparingen op alle bestuursniveaus stellen het verenigingsleven erg somber voor het komende jaar.”, aldus Danny Jacobs, voorzitter van ‘de Verenigde Verenigingen’.

 Zeven op tien verenigingen geeft aan dat ze overwegen het lidgeld op te trekken. Negen op tien overweegt de komende twee jaar te snoeien in de kosten. Dit dreigt tot kwaliteitsverlies en verschraling van het aanbod te leiden. De helft overweegt personeel te ontslaan. Verder worden bestaande en nieuwe activiteiten gereduceerd of in de koelkast gestoken.

 “De werkdruk is vandaag al erg hoog. In veel verenigingen geldt vandaag al 100% betaald, 200% engagement. Efficiënter werken heeft ook zijn menselijke grenzen. Bovendien komen basistaken – zoals het ondersteunen van bestuursvrijwilligers in lokale afdelingen – in gevaar wat op termijn de motor van het verenigingsleven dreigt te doen stilvallen.”, aldus Danny Jacobs.

 Toch wil ‘de Verenigde Verenigingen’ eindigen met een boodschap van hoop. “Een slimme Vlaamse regering investeert in haar verenigingsleven en vermijdt zo op lange termijn hoog oplopende maatschappelijke kosten. Investeren in verenigingen vandaag geeft de komende tien jaar een groot maatschappelijk rendement én een samenleving waar verbinden centraal staat.”, zo besluit Danny Jacobs.

---

De resultaten van de bevraging zijn via deze link raadpleegbaar. 

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

---

'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en verenigingsleven in Vlaanderen en bestaat uit een netwerk van honderden verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

www.deverenigdeverenigingen.be

 

Verenigingsleven kant ...

“Gemeenschapsdienst schiet haar doelstelling voorbij”

De federale regeringsonderhandelaars overwegen een gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. De gemeenschapsdienst is te beschouwen als een soort verplichte vorm van vrijwilligerswerk: in ruil voor een uitkering doet de uitkeringsgerechtigde klussen voor de overheid. De aanhangers van een gemeenschapsdienst verwachten hiervan een aantal effecten die men ook ziet bij vrijwilligerswerk: verhoogde  betrokkenheid op de arbeidsmarkt, minder sociaal isolement, meer zelfvertrouwen en zelfrespect en bijkomende werkervaring. Het Vlaams verenigingsnetwerk ‘de Verenigde Verenigingen’ kant zich tegen dat idee en waarschuwt voor de gevaren van zo’n gemeenschapsdienst.

‘de Verenigde Verenigingen’ waarschuwt dat die positieve effecten zich enkel voordoen bij vrijwilligerswerk dat  vrijwillig wordt verricht. Eens vrijwilligerswerk in de vorm van een gemeenschapsdienst verplicht wordt gemaakt, vervallen ook de positieve effecten.  “Een gemeenschapsdienst is een externe verplichting door de overheid en vertrekt niet van de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van mensen. Daardoor vervallen ook de positieve effecten en schiet de gemeenschapsdienst haar doelstelling voorbij.”, zo waarschuwt Danny Jacobs, voorzitter van ‘de Verenigde Verenigingen’. Sommige buitenlandse programma’s laten bovendien zien dat men langdurige werklozen met een gemeenschapsdienst nog dieper in de miserie duwt. Het verenigingsnetwerk zal zich dan ook verzetten tegen de invoering van een gemeenschapsdienst.

'de Verenigde Verenigingen'   vindt voor dit verzet ook steun in een studie van deUniversitécatholiquedeLouvain(UCL) die vandaag bekend gemaakt werd. Die studie waarschuwt voor het risico dat de gemeenschapsdienst gewone jobs gaat vernietigen. Die studie stelt trouwens ook vast dat aan het invoeren van gemeenschapsdienst een kostenplaatje hangt. Zo lopen de kosten van begeleiding van mensen met gemeenschapsdienst hoog op.

‘de Verenigde Verenigingen’ wijst tot slot nog op een paradox. Vandaag is vrijwilligerswerk tijdens de werkloosheid een behoorlijk complexe aangelegenheid. Mensen die er vrijwillig voor kiezen als vrijwilliger aan de slag te gaan tijdens de werkloosheid, moeten hun vrijwilligerswerk aangeven bij de RVA – zelfs als zij dit vrijwilligerswerk al vóór de werkloosheid uitoefenden. Deze aangifteplicht is zowel voor werklozen als voor verenigingen een administratieve last. “Een federale regering die op een positieve manier mensen wil stimuleren vrijwilligerswerk te verrichten, zou die last alvast kunnen aanpakken. Het verenigingsnetwerk heeft daartoe alvast concrete voorstellen aan de onderhandelaars overgemaakt.”, aldus Danny Jacobs.

“Als we hoge werkloosheidscijfers willen aanpakken, moeten inzetten op goede en intense begeleiding en opleiding van werkzoekenden, afrekenen met discriminaties op de arbeidsmarkt en vooral voldoende goede en werkbare banen creëren.”, besluit Jacobs.

---

De studie van de UCL is via deze link te downloaden: http://www.regards-economiques.be/images/reco-pdf/reco_144.pdf

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

---'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en bestaat onder meer uit: 11.11.11, Vlaams ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Bond BeterLeeefmilieu, Forum Etnisch-Culturele Minderheden, Federatie sociaal-cultureel werk (FOV), Forum voor Amateurkunsten, Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit (LCM), Socialistische Mutualiteit (NVSM), Vlaamse Jeugdraad, Netwerk tegen Armoede, Vlaamse Sportfederatie en honderden andere organisaties.

Foto: copyright fdecomite

 

Verenigingsleven blijf...

"Donkere besparingswolken hangen op alle niveaus"

Het Vlaamse verenigingsnetwerk 'de Verenigde Verenigingen' is teleurgesteld dat de Vlaamse regering geen bijkomende details over het financiële plaatje heeft bekend gemaakt. De onrust is hierdoor niet weggenomen. Het verenigingsnetwerk is wel tevreden dat de Vlaamse regering vandaag in het Vlaams parlement overleg heeft aangekondigd met het verenigingsleven over haar budgettaire plannen en neemt graag die uitgestoken hand aan.

Deze ochtend publiceerde De Standaard een nieuw besparingscijfer. Volgens de krant zal de inspanning die verenigingen moeten leveren op Vlaams niveau gemiddeld zes procent op het werkingsaandeel van de subsidies bedragen. In de ad hoc commissie werd evenwel door de Vlaamse regering geen enkel cijfer bevestigd of ontkend.  Door het uitblijven van duidelijkheid over het algemeen financieel plaatje zal de onzekerheid nog even aanhouden. Het is niet ondenkbaar dat verenigingen investeringen uitstellen en nieuwe plannen on hold zetten. Wel is 'de Verenigde Verenigingen' verheugd over de aankondiging dat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement in dialoog willen treden met het verenigingsleven. "We hopen via dialoog de regering nog op andere gedachten te brengen.", aldus Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde Verenigingen'.

'de Verenigde Verenigingen' stelt bovendien dat de mogelijke besparingen op het werkingsbudget niet de enige financiële dreiging is die boven de hoofden van verenigingen hangt. Donkere besparingswolken hangen op alle niveaus. Ook de besparingen en afslankingen bij de provincies en het integreren van sectorale middelen in het Gemeentefonds hebben voornamelijk betrekking op sectoren waar verenigingen sterk staan zoals sport, cultuur, jeugd en welzijn. Heel wat van die middelen dienen vandaag als directe of indirecte ondersteuning van verenigingen. Het blijft momenteel geheel onduidelijk of die ondersteunende middelen in de toekomst nog aan verenigingen zullen toekomen. "Ook hier dreigen de besparingen in de tientallen miljoenen euro's te lopen.", stelt Danny Jacobs.

'de Verenigde Verenigingen' gaat graag in op de uitgestoken hand en hoopt snel rond de tafel te kunnen zitten met de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement om de bezorgdheden van de verenigingen over te maken.

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

Laatste Nieuws per thema