5. Flankerende maatregelen vanuit Vlaanderen?


De wetgeving blijft zeer moeilijk en ondoorzichtig, zowel om te voldoen aan de verplichtingen als je onder de toepassing van de wet valt, als gewoon al om te weten OF je überhaupt onder de toepassing valt.

→ We blijven benadrukken dat vrijwilligers nu al (te) veel wetgeving moeten kennen, waardoor er serieuze ‘moeheid’ ontstaat bij vrijwilligers, wat op zijn beurt het engagement aantast. Maar ook verenigingen met professionele ondersteuning zullen dit er nog eens moeten bij nemen. Komt er dan ook extra ondersteuning?

De wetgeving treedt op 1 januari 2013 in voege. Vanaf dan kan iedereen zich dus op die wetgeving beroepen om bijvoorbeeld klacht in te dienen. De Vlaamse overheid geeft echter de indruk een soort gedoogperiode te willen toestaan waarbij niet of minimaal gecontroleerd wordt. Hoe lang die zal duren, wordt niet geëxpliciteerd. Vanaf nu tot 1 januari 2013 en tijdens die gedoogperiode wil de Vlaamse overheid ondersteunende maatregelen nemen.

Die maatregelen zullen zich enerzijds richten naar de subsidiërende instanties in de Vlaamse overheid (want die ontberen ook de kennis van deze wetgeving) en anderzijds naar de organisaties die mogelijk onder de toepassing van de wet vallen. De maatregelen en de impact ervan beloven een werk van lange adem te zijn …

Men denkt momenteel aan volgende maatregelen:
- Bestaande instrumenten ter beschikking stellen van vzw’s.
- Omzendbrief (= ‘interpretatieve nota’) van en voor de Vlaamse overheid om hun subsidiërende instanties goed te wapenen, eenduidigheid van interpretatie in alle Vlaamse administraties te garanderen en de rechtszekerheid van organisaties te verhogen.
- Communiceren naar en ondersteunen van organisaties met bv. (een) laagdrempelige brochure(s), een infopunt, een roadshow,  website …
- Vorming van ambtenaren (landelijk, provinciaal en lokaal). Want ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor subsidies, vervullen een sleutelrol. Zij moeten de implicaties van de steun die ze organiseren, kunnen inschatten en meedelen aan de begunstigde organisaties.
We blijven aandringen op dit soort ondersteunende maatregelen en wensen sterk betrokken te worden bij de uitwerking ervan.