Na 14 oktober: middenveldorganisaties wijzen de nieuwe lokale besturen de weg

De stemmen zijn geteld, coalities zijn gesmeed of de onderhandelingen zijn volop bezig. Binnenkort nemen zowel ervaren rotten als nieuwelingen hun verantwoordelijkheid om hun gemeente, vanuit coalitie of oppositie, verder vorm te geven. ‘de Verenigde Verenigingen’ hoopt dat dit mét de lokale middenveldorganisaties gebeurt. Want zij kennen de gemeente, met haar sterktes en zwaktes. Zij zien de mooie en kwalijke kanten van een gemeente en werken met hun vrijwilligers aan verbeteringen. Voor een lokale bestuurder of gemeenteraadslid is het een onmisbare bron van kennis en inspiratie om in vaak complexe omstandigheden toch de vinger aan de pols te houden.

Voor en na de verkiezingen bundelden heel wat middenveldsectoren alvast aanbevelingen en inspiratie voor die nieuwe lokale besturen. We geven hier een (onvolledig) overzicht van die aanbevelingen. Dit is uiteraard geen maatwerk (daarvoor ga je best te rade bij de organisaties in uw gemeente), maar ze bieden wel belangrijke principes en aanknopingspunten.


In de schoot van Bond Beter Leefmilieu maakte de Vlaamse milieubeweging een Inspiratieboek op voor een lokaal duurzaam beleid. Het inspiratieboek is een verhaal dat vertelt hoe de samenleving er over enkele decennia uit kan zien. Om dat te bereiken, zijn transities nodig op zes vlakken: ruimte, natuur en bos, energie, mobiliteit, circulaire economie, en voeding en landbouw. Voor elk thema geeft het inspiratieboek een prioritaire doelstelling waarop de gemeente vandaag kan inzetten. Daarop volgt een opsomming van concrete maatregelen en inspirerende voorbeelden om de doelstelling te realiseren. Meer info.


Beweging.net somt een heel palet van uitdagingen op, mét aanbevelingen voor de aanpak ervan. Hun voorstellen streven vooruitgang na voor iedereen en houden expliciet rekening met kwetsbare mensen. Meer info.


De Federatie presenteerde even geleden al de resultaten van een bevraging bij meer dan 5500 cultuurliefhebbers uit alle hoeken van Vlaanderen. “Cultuurcontentement” polste naar hun beleving, appreciatie en verwachtingen op vlak van cultuur in de eigen gemeente. De rapporten, per gemeente of per regio, bieden een stevige basis om lokaal mee aan de slag te gaan. https://www.cultuurcontentement.be/


Het Forum voor Amateurkunsten bundelt nieuwe tips, instrumenten en inspiratie om kunst in de vrije tijd mee te nemen in toekomstig beleid. Ze bieden ook een handige tijdlijn om bestuurders, cultuurliefhebbers en cultuur- en jeugdwerkers bij de les te houden. www.amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen


De Vrouwenraad stelde op haar beurt een kort 10-puntenplan en een uitgebreid memorandum op. Met deze voorstellen voor een stevig lokaal gelijkekansenbeleid willen ze (nieuwe) lokale mandatarissen inspireren. Ze vragen specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen, en dit in alle beleidsdomeinen. Het 10 puntenplan leest u hier; het memorandum hier.”

 


11.11.11 maakte een lokale vertaling van hun 4 centrale politieke aanbevelingen binnen hun campagne ‘Allemaal Mensen’. Want in een wereld die in snel tempo verandert en globaliseert is het van vitaal belang dat onze samenleving zich aanpast aan de toegenomen migratie en diversiteit. Dat betekent dat er ook in de stad of gemeente actief gewerkt moet worden aan een solidair en menswaardig migratiebeleid. 11.11.11 stelt 4 documenten ter beschikking over hoe je hier concreet mee aan de slag kan in de eigen gemeente/stad. Meer info.
Daarnaast werkte 11.11.11 ook een memorandum uit voor een algemeen gemeentelijk beleid rond internationale solidariteit. Je vindt het hier.


Gezondheid, het is misschien wel het allerbelangrijkste in een mensenleven. En niet alleen lichamelijk gezond zijn. We willen ook geestelijk fit zijn. Sociaal actief zijn. Zorg dragen voor anderen. Én het gevoel hebben dat we een nuttig leven leiden. Daar wil Gezonde Buurt, een campagne van CM, aan werken. Zo werden er vanuit een brede campagne 10 aanbevelingen geformuleerd voor een gezond gemeentebeleid. Je vindt ze hier. Voor lokale mandatarissen die meer inspiratie zoeken, is er het meer uitgebreide memorandum van CM.


Het Netwerk tegen Armoede voert campagne voor lokaal sociaal beleid. Lokale besturen hebben namelijk heel wat instrumenten in handen om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en cultuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. Ze zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rechten te realiseren. Ze ontwikkelden een leidraad voor gemeenten. Om hen te inspireren en met hen in dialoog te gaan over hoe we de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting kunnen winnen. Meer info.  


Een brede coalitie, onder leiding van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, formuleert onder de noemer “Ieders stem telt” 12 werken om van armoedebestrijding een topprioriteit voor de nieuwe legislatuur te maken. Hun 12 werken vind je hier.


In een superdiverse samenleving is het belangrijk dat lokale besturen aan de slag gaan voor een kwalitatief beleid dat de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond versterkt. Het Minderhedenforum bundelde alvast een aantal aanbevelingen, hefbomen en prioriteiten. Meer info. Specifiek rond participatief beleid met aandacht voor superdiversiteit is er www.changemakers.be


“Een goed beleid voor kinderen en jongeren is goed voor iedereen” . Onder dat motto bundelde de Ambrassade alles wat lokale bestuurders moeten weten over lokaal jeugdwerk en jeugdbeleid. Meer info. De Vlaamse Jeugdraad bundelde dan weer heel wat inhoudelijke aandachtspunten om tot een stevig lokaal jeugdbeleid te komen. Meer info.


De Gezinsbond bevroeg in haar campagne ‘Stem Gezin’ maar liefst 10.000 gezinnen. Daaruit kwamen meer dan 3700 voorstellen om hun stad of gemeente gezinsvriendelijker te maken. De Gezinsbond bundelde één en ander in een heus actieplan voor alle steden en gemeenten. Meer info.


Verder is er ook het stappenplan dat de Verenigde Verenigingen ontwikkelde om tot betere en efficiëntere lokale erkennings- en subsidiereglementen te komen (http://slimgeregeld.be/). Ook voor het slim delen van schoolinfrastructuur met verenigingen, ontwikkelden we een leidraad (http://slimgedeeld.be).