// netwerk en spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen

Wie zijn we?

'de Verenigde Verenigingen' is het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen. Klik hier voor een bevattelijke infografiek. 

Ze ontwikkelt haar werking voornamelijk vanuit en via deze kernorganisaties: 11.11.11, Vlaams ABVV, ACLVB, ACV, beweging.net, Bond Beter Leefmilieu, Minderhedenforum, Federatie van Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (FOV), Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit (LCM), Socialistische Mutualiteit (NVSM), Vlaamse Jeugdraad, Netwerk Tegen Armoede, Vlaamse Sportfederatie.

Het open netwerk is opgezet voor en door middenveldorganisaties, die de krachten willen bundelen, willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden.

Missie

‘de Verenigde Verenigingen’ is het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen. ‘de Verenigde Verenigingen’ stimuleert uitwisseling tussen middenveldorganisaties en bundelt hun krachten in functie van meer invloed en bredere erkenning voor de maatschappelijke taken van middenveldorganisaties bij beleid en samenleving.

Als representatief netwerk bewaakt ‘de Verenigde Verenigingen’ dat middenveldorganisaties uit alle maatschappelijke sectoren hun drie essentiële maatschappelijke taken kunnen vervullen en staat hen daarover met raad en daad bij. Middenveldorganisaties verenigen mensen en bieden emancipatiekansen. Zo dragen ze bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Dat is hun sociale opdracht. Ze geven mensen een geïnformeerde stem waarmee ze kunnen wegen op debat en op beleid. Dat is de democratische opdracht van het middenveld. Ze zorgen tenslotte voor effectieve invloed van burgers op het beleid. Zo inspireren ze het beleid en maken het doeltreffend en efficiënt. Dat is hun politieke opdracht.

‘de Verenigde Verenigingen’ biedt middenveldorganisaties een plek om ervaringen, ideeën, invalshoeken en opportuniteiten uit te wisselen en te delen; om visies te vormen en standpunten te ontwikkelen en om samen in capaciteitsopbouw te investeren en nieuwe deskundigheid te ontwikkelen om snel op nieuwe kansen te kunnen inspelen. Op basis daarvan organiseren middenveldorganisaties vanuit het netwerk gezamenlijke belangenbehartiging en vertegenwoordigingswerk naar alle relevante stakeholders.

‘de Verenigde Verenigingen’ realiseert haar opdrachten door – vraaggedreven en altijd in samenwerking met middenveldorganisaties – de best geschikte initiatieven te nemen of activiteiten te organiseren.

Historiek

In 2002 ontstond het samenwerkingsverband ‘de Staten-Generaal van het Middenveld’. De oprichters waren heel verschillend naar thematiek, structuur en werking maar er waren ook gemeenschappelijke kenmerken. Intrinsiek werken ze allemaal mee aan een aantal maatschappelijke opdrachten.

Het ontstaan situeerde zich in een periode van spanningen tussen het bestuur en het middenveld. De eenzijdige nadruk op het primaat van de politiek en de plannen voor neutralisering van het middenveld in beleidsvoorbereiding en participatie waren de directe aanleiding voor het ontstaan van het platform. Al snel was elke betrokken vereniging overtuigd van de kracht van samenwerking over zuilen, kokers en sectoren heen en het belang van een blijvend netwerk.

Deze horizontale benadering was en blijft uniek en vormt één van de grote verworvenheden van de Verenigde Verenigingen. Eind 2005 veranderde de naam in ‘de Verenigde Verenigingen’, het samenwerkingsverband en de spreekbuis van het middenveld in Vlaanderen.
In 2006 ondertekenden de Vlaamse overheid en 'de Verenigde Verenigingen' een charter waarin ze zich engageerden om samen en in overleg werk te maken van maatschappelijke uitdagingen.

Aan de basis lag een gegroeid wederzijds respect en besef van de grote maatschappelijke rol, inbreng en mogelijkheden van een middenveld dat gecoördineerd samenwerkt. Deze ondertekening mondde uit in de opmaak en uitvoering van een concreet actieplan en een structureel overleg tussen ‘de Verenigde Verenigingen’ en de Vlaamse regering (= Overlegforum).


Structuur

De structuur van ‘de Verenigde Verenigingen’ is die van een flexibel netwerk en is weinig geformaliseerd. Dit laat toe om vlot en adequaat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Een snelle besluitvorming is cruciaal. Een kerngroep van hoofdzakelijk koepelorganisaties zet de bakens uit. Zij hebben een mandaat van hun vereniging en concretiseren de missie en doelstellingen van 'de Verenigde Verenigingen'.
‘de Verenigde Verenigingen’ ontleent rechtspersoonlijkheid aan Samen vzw, de vzw die eind 2004 opgericht werd.